TestNet Privacy Statement

TestNet is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De gegevensverwerking door TestNet is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Vastgelegde gegevens
 2. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 3. Bewaartermijnen
 4. Inzage en rechten van betrokkenen;
 5. Contactgegevens;
 6. Aanpassen privacy statement.

1. Vastgelegde gegevens

TestNet is een vereniging, en zoals elke andere vereniging is TestNet genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verzamelen en vast te leggen. De volgende gegevens worden door TestNet verplicht vastgelegd: 

 • Lidnummer, Naam, Adres, Woonplaats 
 • Het emailadres van inschrijving

Naast deze gegevens worden de volgende gegevens optioneel vastgelegd:
 • IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling
 • Telefoonnummer 
 • Bedrijfsnaam
 • Overig factuuradres

TestNet gebruikt uw gegevens niet voor marketingdoeleinden. TestNet geeft uw gegevens nooit prijs aan derden. Uitzondering daarop is het bedrijf A-solution, dat namens TestNet de ledenadministratie verzorgt. Zij ondersteunen uitsluitend in de verwerking van facturatie en informatievoorziening en hebben tevens geen enkel marketingoogmerk.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt:
 • Voor de correcte facturering van lidmaatschapsgelden;
 • Het sturen van vakgerelateerde e-mails met aankondigingen over evenementen;
 • Het sturen van nieuwsbulletins over het testvak en haar leden. Deze zijn nimmer commercieel van aard;
 • Het bijhouden van inschrijvingen van leden en niet-leden voor komende en voorbije evenementen.

3. Bewaartermijnen

TestNet bewaart de van leden vastgelegde informatie tot het moment van wijziging door een lid, of tot het moment van wederopzegging van het lidmaatschap of royement. Indien een lid het lidmaatschap opzegt, maar er nog een betalingsverplichting openstaat, worden de gegevens bewaard totdat de betalingsverplichting is voldaan.
De statistieken over inschrijvingen voor evenementen in het verleden worden gedurende drie kalenderjaren bewaard. TestNet gebruikt deze historische meetgegevens ter naslag, bijvoorbeeld voor het vaststellen van tendensen in bezoekersaantallen, of om vast te stellen welke onderwerpen het goed doen.


4. Inzage en rechten van betrokkenen.

Deze bovenstaande gegevens zijn voor individuele leden inzichtelijk in MijnTestnet, de online-omgeving van TestNet, waar elk lid na het inloggen met haar gebruikersnaam en wachtwoord toegang toe heeft. De optionele gegevens zijn bovendien door leden via MijnTestnet te wijzigen en te verwijderen.
Indien u uw toegang tot MijnTestnet kwijt bent, kunnen we u na schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) helpen om uw toegang terug te krijgen, opdat u uw gegevens zelf kunt wijzigen of verwijderen. We maken u erop attent dat verplichte gegevens niet verwijderd kunnen worden, anders dan door het opzeggen van uw lidmaatschap.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Vereniging TestNet
Portefeuille Informatiebeheer
Ruud Teunissen
p/a Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht
informatiebeheer@testnet.org

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.testnet.org) worden gepubliceerd.