Algemene voorwaarden lidmaatschap

Doelstelling en uitgangspunten

Doelstelling
TestNet heeft ten doel: het professionaliseren van het testen van IT-producten en het vergroten van de bewustwording en het belang van testen als vak apart. TestNet stimuleert het uitwisselen en uitdragen van vakkennis en ervaring tussen vakgenoten en stimuleert onderzoek zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch perspectief.

Uitgangspunten
- TestNet is gericht op individuen en niet op bedrijven;
- Leden kunnen afkomstig zijn uit zowel de IT-dienstverlening als de afnemers daarvan;
- Er moet voorkomen worden het commerciŽle vlak te betreden. TestNet moet een onafhankelijke non-profit organisatie zijn, bedoeld voor haar leden;
- Reikwijdte is administratieve en technische automatisering;
- Onder IT-producten worden alle met software gerelateerde producten verstaan, dus infrastructuur, applicaties, embedded software en real-time systemen;
- Ieders achtergrond bepaalt wat men wel of niet aan (bedrijfsgebonden) informatie kan inbrengen. Belangrijk is het principe van halen en brengen.

Lidmaatschap

Algemeen
- De vereniging kent gewone leden en ereleden;
- Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten;
- In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten;
- Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard;
- Het lidmaatschap is persoonlijk en daardoor niet vatbaar voor overdracht of overgang;
- Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

BeŽindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:

- door opzegging door het lid
- door opzegging door de vereniging
- door ontzetting
- door de dood van het lid

Opzegging door het lid:
- Opzegging van het lidmaatschap dient door het lid 1 maand voor het aflopen van het kalenderjaar (uiterlijk 30 november) schriftelijk bij de vereniging binnen te zijn. Opzegging kan via een e-mail aan info@testnet.org of secretaris@testnet.org sturen of schriftelijk naar: Vereniging TestNet, p/a Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht.

- Onmiddellijke beŽindiging van het lidmaatschap door opzegging is mogelijk:

- indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
- binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
- binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing

- Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen, wijzen wij u erop dat een opzegging 1 maand voor het aflopen van het kalenderjaar (uiterlijk 30 november) schriftelijk bij de vereniging binnen dient te zijn.

Opzegging door de vereniging:
- Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste ťťn maand.
- Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
- Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Ontzetting (royering):
- Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeeld.
- De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid direct van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.
- De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
- Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
- De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
- Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Schorsing van het lidmaatschap
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het bij schorsing (royering) bepaalde aangaande ‘beroep’ is van overeenkomstige toepassing.

Contributie
- Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden bijdrageplicht hebben, zijn zij hiervan vrijgesteld.

Algemene vergadering
- Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede diegenen , die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
- Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
- Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft ťťn (1) stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van de schriftelijk volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
- Donateurs hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Statuten
Bovenstaande ‘Algemene Voorwaarden lidmaatschap’ zijn afgeleid uit de Statuten van de vereniging. Mocht een lid inzage in de statuten wensen dan kan dit per e-mail, onder opgave van reden, aangevraagd worden bij de secretaris. Emailadres: secretaris@testnet.org