Werkgroepen

De kennisuitwisseling die TestNet voor ogen staat, krijgt onder andere gestalte in de vorm van werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit een groep leden, die zich richt op een specifiek testonderwerp. Het bestuur speelt een stimulerende rol bij de oprichting van werkgroepen. Na de oprichting bepaalt een werkgroep zelf wat haar doelstellingen zijn en op welke wijze deze worden bereikt. De in de werkgroep opgedane kennis wordt zo veel mogelijk met de rest van de vereniging gedeeld,

Algemeen

De doelstelling van de werkgroepen is kennisdeling. Het is niet alleen zeer leerzaam door met een aantal vakgenoten een testgerelateerd onderwerp uit te diepen of te verkennen maar ook heel leuk om eens op een andere manier met het vakgebied testen bezig te zijn. Het is de bedoeling om in een beperkt aantal sessies toe te werken naar een resultaat dat deelbaar is met de andere TestNet leden om zodoende ons vakgebied steeds verder te professionaliseren. Niet alleen uit de theorie, maar juist ook vanuit de praktijk! 

Hier lees je de laatste status van de werkgroepen.

Binnen TestNet zijn er een aantal werkgroepen actief. Van elke werkgroep kun je meer informatie krijgen door de werkgroeppagina op de TestNet website te bezoeken. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de werkgroeptrekker of ÚÚn van de leden.

Aanmelden bestaande werkgroep

Als een lid zich aanmeldt voor deelname aan een bestaande werkgroep, dan wordt de aanmelding doorgestuurd naar de trekker van de betreffende werkgroep, met het verzoek om hem/haar van de laatste status te voorzien en uit te nodigen voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Nieuwe werkgroep

Nieuwe werkgroepen kunnen twee manieren ontstaan: ieder lid kan een nieuwe werkgroep oprichten. In overleg met het bestuur worden dan de verdere acties afgestemd. Een werkgroep kan ook vanuit het bestuur worden ge´nitieerd. Als een lid zich heeft aangemeld voor een nieuw onderwerp, waarvoor nog geen specifieke werkgroep is, wordt hij/zij op een lijst met belangstellenden geplaatst. Het bestuur vraagt ge´nteresseerden, bij voldoende belangstelling, om mee te helpen een nieuwe werkgroep op te richten. Het bestuur plaatst een oproep in TestNet Nieuws of besteedt er aandacht aan tijdens een thema-avond.

Bij voldoende belangstelling voor een werkgroep en de beschikbaarheid van een trekker organiseert het TestNet bestuur of de trekker een eerste bijeenkomst. Onder het genot van een hapje eten worden de doelstelling, de werkwijze en de planning van de nieuwe werkgroep besproken.

Na de eerste bijeenkomst organiseert de werkgroep zelf de vervolgsessies die gaan leiden tot het afgesproken resultaat. In de praktijk blijkt een klein aantal bijeenkomsten waarin gericht wordt toegewerkt naar een vooraf gesteld doel tot de beste resultaten te leiden. Zo een doel kan een white paper zijn, een artikel in TNN over het onderwerp of een presentatie op een thema-avond. Dat heeft iedere werkgroep zelf in de hand.

Website

Iedere werkgroep krijgt een pagina op de TestNet website ter beschikking om te vullen met interessante informatie over de werkgroep, zoals de doelstelling, samenstelling, tussenresultaten, etc. De werkgroep is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. Een verzoek om de inhoud te wijzigen, kan de werkgroep richten aan het bestuur.

Communicatie

Binnen het bestuur is er een bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille “werkgroepen”. Hij/zij is aanspreekpunt voor de werkgroepen, co÷rdineert de oprichting van nieuwe werkgroepen en rapporteert de voortgang van de werkgroepen binnen het bestuur.

Werkgroepen

Voor deelname aan werkgroepen zijn slechts enkele regels of uitgangspunten:
Iedere werkgroep heeft een doelstelling die tot concrete resultaten leidt. Dit kan een presentatie op een thema avond of een van de grote evenementen zijn, een white paper of een ander concreet product zijn.
Hierbij dient de doelstelling van TestNet “kennisuitwisseling” centraal te staan.

  • Bij de start van een nieuwe werkgroep, maakt de trekker een kort plan van aanpak. Hierin staat de doelstelling, de werkwijze, de op te leveren producten en een globale planning. Dit plan wordt afgestemd met het bestuur.
  • Een werkgroep heeft de vrijheid om zelf te bepalen welke voorwaarden ze stelt aan deelname aan de werkgroep. Ze kan de deelnemers bijvoorbeeld vragen om commitment voor minimale aanwezigheid. Deze entry criteria worden opgenomen in het plan van aanpak zodat voor iedereen duidelijk is, wat de voorwaarden zijn om deel te nemen aan een werkgroep.
  • Een werkgroep heeft de vrijheid om zelf te bepalen welke frequentie men hanteert om bij elkaar te komen. Alle data van de bijeenkomsten worden aan de leden van de werkgroep en het bestuur (lees: portefeuillehouder “werkgroepen”) gecommuniceerd.
  • Iedere werkgroep levert minimaal 2 maal per jaar een kort voortgangsrapport op waarin de onderstaande vragen beantwoord worden.
  • Een werkgroep kan een pauze inlassen waarin de werkgroep tijdelijk niet actief meer is. Dit dient aan het bestuur gecommuniceerd te worden.
  • Per verenigingsjaar is er een podium waarop de werkgroepen de (tussen) resultaten kunnen presenteren aan de leden van TestNet. Dit kan een thema avond zijn of bijv. een special track sessie tijdens een van de grote evenementen. De datum en inhoud zullen per jaar afgestemd worden met de werkgroepen.
Klik hier voor de richtlijnen voor Werkgroepen bij TestNet.