Voorjaarsevenement 2015 - Boodschappers van de Koning

Korte samenvatting van de Workshops


OCHTEND WORKSHOPS - AANMELDING NODIG!


Put your manager's money where your mouth is – Julie Gardiner


In the English Collins dictionary, Rainmaking is described as an executive or lawyer with exceptional ability to attract clients, use political connections, increase profits, etc.and in the unsentimental world of business, a rainmaker is someone who makes things work. So is this relevant to Testing? Absolutely! It is too easy to get stuck in the status quo, to avoid trying something new, because everything works well as it is. We need to make sure we’re giving the right value for money and ensure any investment we ask our Manager’s to make (conferences, tools etc.) serves them in the right way.

Julie Gardiner focuses on two keys people areas; being a Trusted Advisor and how to adopt rainmaking principles to a Testing role. If you want to make sure you make the most of the manager’s Money then talk can be cheap, then this session is for you!


Visual Modeling for test idea generation – Vipul Kocher


Visual Modeling for test idea generation – This tutorial introduces the participants to a new visual modeling technique which helps one to develop better understanding of how a system works – either from a requirements document or from working software. This model helps a tester think deeper about the system, its components and their interactions with other components. This allows a tester to identify large number of potential test ideas very quickly at the same time enabling the tester to share this knowledge with others and also documenting the test ideas in a non-conventional and diagrammatic format


Testrapportage; een retrospective. The good, the bad and the ugly –
Jackie Frank, Pascal Dufour & Huib Schoots


Testrapportage is veel meer dan het invullen van een template. Het is een essentieel onderdeel van het werk van een tester en wordt vaak onderschat. Het is veel meer dan het rapporteren van uitgevoerde test cases en test resultaten. Het gaat om het vertellen van het “testverhaal”: over het product (het testobject), onze testen en de kwaliteit van onze testen.

Rapporteren over testen is niet alleen van vitaal belang voor je professionele geloofwaardigheid, het is ook van groot belang om overzicht te houden tijdens het testen. We maken daarom gebruik van het “testverhaal” om ons werk te begeleiden: een verhaal dat in essentie drie onderdelen bevat: over het product (het testobject), onze testen en de kwaliteit van onze testen.

Het idee voor deze workshop is ontstaan tijdens de STWC 2014 (Software Testing World Cup). Daar hebben we als Europese jury meer dan 150 testrapporten voor hetzelfde product voorbij zien komen. Een paar goede, maar ook vele slechte. Tijdens deze workshop nemen we deze testrapportages gezamenlijk onder de loep.
In deze doe-workshop leer je meer over hoe een je een testverhaal kan vertellen. We bekijken goede en slechte voorbeelden van testrapportages. Wat zijn de eigenschappen van een goede rapportage? En hoe rapporteer je effectief?
Bovendien vragen we alle deelnemers om een testrapportage uit een echt project mee te brengen. In groepen bekijken we de rapportages en geven we elkaar feedback. Hierdoor brengen we het geleerde direct in de praktijk en ga je naar huis met nuttige en bruikbare feedback op je eigen testrapportage.
Als bonus zullen Jackie, Pascal en Huib hun commentaar op je testrapportage achteraf schriftelijk met je delen.
Neem dus een recente testrapportage mee!


Voortgangsrapportage in agile context met de metrokaart & scaled agile planning with subway mapping – Derk-Jan de Grood, Cesario Ramos & Anko Tijman


Deze workshop wordt een combinatie van 2 aparte workshops: voortgangsrapportage met de metrokaart en subway mapping:
• Bij het opschalen van Agile is onderlinge afstemming en integratie een uitdaging. Frameworks als SAFe bieden een oplossing, maar leggen een accent op processen. Subway mapping helpt om teams op elkaar af te stemmen en stimuleert communicatie en samenwerking. Belangrijke agile uitgangspunten.
• Projecten met veel onzekerheden en agile projecten lopen niet in een rechte lijn naar het einddoel toe. Toch is er bij de business vaak behoefte aan inzicht in "waar we staan". Bij het alignen van verschillende teams of activiteiten, draagt een aantrekkelijke rapportage met de metrokaart bij aan begrip, commitment en waardering.

Naar aanleiding van de workshop “test progress reporting in agile context”die op het testnet najaarsevement gegeven is hebben Cesario Ramos, Anko Tijman en Derk-Jan de Grood de handen in elkaar geslagen. Doel: De toepassing van subway mapping onderzoeken voor opgeschaalde agile projecten. In deze presentatie delen wij onze visie en leggen we uit welke planningsproblemen er ontstaan bij het werken met meerdere teams. De uitdaging voor IT organisaties is: hoe gaan we Agile in de breedte uitrollen zodat we de voordelen van individuele agile teams ook krijgen op programma’s met meerdere teams. Binnen de agile community bieden frameworks as SAFe handvatten voor het inrichten van de rest van de organisatie. Door de sterk procesmatige invulling die SAFe geeft aan bv. Portfoliomanagement ontstaat het risico dat de organisatie verstart. De Subway map geeft visueel de afhankelijkheden en voortgang aan van verschillende teams , geeft transparantie, stimuleert communicatie en samenwerking. Het is daarom erg geschikt om het testwerk binnen verschillende team op elkaar af te stemmen met behoud van de agile waarden en principes.

Hierbij past ook prima de metrokaart, een visuele representatie die inzicht geeft in de strategie en afhankelijkheden van verschillende activiteiten in een project en inzicht in de voortgang en bottlenecks. de metrokaart rapporteert over voordelen en benoemt de reeds behaalde resultaten. Een prima kapstok voor meer gedetailleerde rapportages en makkelijk te maken zonder noodzakelijke tooling.


Slecht nieuws goed ontvangen – Jurgen van Amerongen

 

Laat een testrapport geen verrassing zijn. Verwachtingsmanagement, betrokkenheid en goede instrumenten zijn hierbij cruciale factoren. Zorg dat alle relevante partijen van meet af aan zijn aangehaakt en richt voor hun een duidelijk en begrijpelijk dashboard in, waarmee op elk moment zowel de voortgang als kwaliteit kan worden gemonitord.
Deze workshop gaat over een aanpak (Quality Assessment Process) waarmee zelfs ‘slecht nieuws’ goed wordt ontvangen. De aanpak die hiervoor wordt gehanteerd komt voort uit de praktijk. In essentie betreft dit de inrichting en het bijhouden van een overzichtelijk dashboard dat op elk moment een actueel beeld geeft van de voortgang en kwaliteit van een product, dienst en/of proces. Onderliggend wordt een framework ingericht waarin ook de relaties met requirements en risico’s worden gelegd. Vervolgens wordt de benodigde informatie verzameld, ingevoerd en gekoppeld en uiteindelijk vertaald naar een waardering op het dashboard. Dit dashboard is vooral bedoeld voor managers en stakeholders om aan te geven hoe de vlag ervoor hangt. Door hen al direct bij de opzet en invoering hiervan te betrekken en met hen af te stemmen wordt impliciete acceptatie en draagvlak verkregen. Het dashboard vereenvoudigt de communicatie aanzienlijk en ondersteunt het managen van verwachtingen en eventuele bijsturing. Ook discussies achteraf worden hiermee grotendeels voorkomen. Verrassingen zijn dus vrijwel uitgesloten.
Hoe zo’n dashboard tot stand komt en nog veel meer wordt verder toegelicht in de workshop evenals de ervaringen in de praktijk.

Model Based Testing: tool selectie en tool introductie – werkgroep MBT


MBT is niet complex. Er zijn tools die je binnen twee uur kunt gebruiken. Maar niet alle tools geven het zelfde resultaat en ook zijn niet alle tools in alle omgevingen te gebruiken.
Allereerst wordt er een korte introductie over MBT gegeven, wat is het wat beloofd het en wordt de vraag beantwoord of MBT ook goed inzetbaar is voor administratieve systemen.
De Testnetwerkgroep MBT heeft zich de laatste tijd gericht op de tools die nu op de markt komen. Er zijn toch grote verschillen en toepassingsgebieden waar de tools zich op richten. Handvatten worden gegeven hoe tools te selecteren en toolbevindingen worden vervolgens gepresenteerd.
Dat het gebruik van MBT in een administratieve omgeving eenvoudig is, wordt een introductie gegeven in het gebruik van een tool “TestOptimal”.
Na installatie van het tool en bijkomende software wordt gestart met het modeleren van een deel van een Website (Adactin – Hotelapp). Na een korte instructie en met ondersteuning van leden van de werkgroep, wordt verwacht dat iedereen (ook zij die geen kennis hebben van MBT) aan het einde van de workshop een deel van de website hebben gemodelleerd en deze met het tool hebben getest.
Neem je eigen computer mee!


MIDDAG WORKSHOP - geen aanmelding nodig


Specification by example in een .net omgeving uitgevoerd met SpecFlow –
 Nick Mullens, Eric Kerst & Mirhan Alibasic


Specification by Example is een veelgenoemd onderwerp in softwareontwikkeling. Sinds 2013 is deze methode binnen VECOZO ge´mplementeerd. We hebben binnen onze organisatie gezien hoe deze methode bijdraagt aan een succesvolle en krachtige aanpak in een agile softwareontwikkeling omgeving. Deze ervaringen willen wij door middel van een workshop graag delen.

Via deze workshop laten wij aan de deelnemers ervaren hoe de verschillende processtappen uit Specification by Example toegepast kunnen worden.
In de workshop laten we je onder andere ervaren:
- Hoe wij Specification by Example hebben ge´mplementeerd;
- Wat de belangrijkste proceselementen zijn zoals: “shared understanding”, “key examples” en “living documentation”;
- Hoe je tot een “shared understanding” kunt komen met je scrum team en de stakeholders;
- Hoe je “key examples” kunt maken;
- Hoe je “key examples” geautomatiseerd worden door middel van SpecFlow.

Uiteindelijk laten we zien hoe dit resulteert in “living documentation” met de verschillende tooling. Deze workshop is een praktijkvoorbeeld van de Business Driven Development methodiek, testautomatisering, requirement specificering en samenwerking binnen scrum.


AVOND WORKSHOP - geen aanmelding nodig


Telling the testing story; storytelling for testers – Huib Schoots


Storytelling is een begrip dat je steeds vaker hoort. Iedereen is dol op verhalen. Eigenlijk is het een eeuwen oud communicatiemiddel. We zijn het ons niet altijd bewust, maar we vertellen elkaar voortdurend verhalen. Verhalen zijn krachtig en effectief om jouw visie, test strategie of aanpak over te dragen. In je werk als tester, in je project, maar ook in je eigen organisatie.

Een professioneel rapport bevat noodzakelijke informatie voor onze klanten en stakeholders. Test rapportage is veel meer dan het schrijven van een document die de testresultaten optelt en zich uitdrukt in aantal uitgevoerde testen en pass/fail ratio's aan het einde van een project. We rapporteren vrijwel iedere dag over het testen. Eigenlijk een goed verhaal dat zich langzaam opbouwt en begint bij de teststrategie.

Rapporteren is een belangrijke vaardigheid, die maar weinig testers echt onder de knie hebben en trainen. Rapporteren over testen is niet alleen van vitaal belang voor je professionele geloofwaardigheid, het is ook van groot belang om overzicht te houden tijdens het testen. In Rapid Software Testen maken we daarom gebruik van het “testverhaal” om ons werk te begeleiden. Een verhaal dat in essentie drie onderdelen bevat: over het product (het testobject), onze testen en de kwaliteit van onze testen.

In deze presentatie laat Huib zien en ervaren hoe je het (test)verhaal kan inzetten in jouw praktijk.
De deelnemers gaan ook aan de slag met de Testing Story.